Financují nás

OPZ– Operační program zaměstnanost
investiční priorita 1.2 Rovnost žena mužů
investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování
investiční priorita 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (2011–2015)
OPPA – Operační program Praha adaptabilita
2. prioritní osa – Podpora vstupu na trh práce (2008–2010 a 2015)

OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
oblast podpory 2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti (2010–2015)
oblast podpory 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (2011–2015)
oblast podpory 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (2009–2014)
oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce (jako partner sdružení Reintegra, 2012–2015)

OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů
opatření 3.2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce (2005–2007)
opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (2006–2008)
opatření 3.2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (2006–2008)
opatření 3.1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání (2006–2008)

GRUNDTVIG – Program celoživotního učení (workshopy, 2012)

CIDA – Canadian International Development Agency (2005)

PAHRE 2003 RLZ – opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti
PHARE – Rozvoj občanské společnosti (NROS, 2002–2005)

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (2007–2016)
Nadace města České Budějovice pro podporu vědy a vzdělávání (2000)
Nadace rozvoje občanské společnosti (program Gabriel, 2001)
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov (2002)
Nadace český hudební fond (2001–2003)
Nadace ČEZ (2012)
Open Society Fund (2002)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1999–2004)
Biologická fakulta Jihočeské univerzity (1999–2004)

Městský úřad České Budějovice (1999–2003)
Okresní úřad České Budějovice (1999–2002)
Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP
Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání a osvěty“ (1999–2002)